Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Pytanie do eksperta
Obecnie kończą się pozwolenia na wytwarzanie odpadów a w międzyczasie zmieniły się przepisy. Nie jestem pewien czy mogę zrezygnować z występowania do starostw o wydanie decyzje na wytwarzanie odpadów
29.9.2014, Marta Pawlak LL.M. ADWOKAT
W odpowiedzi na Pańskie pytanie należy zauważyć, że przepisy dotyczące pozwoleń na wytwarzanie odpadów zmieniły się już od 23 stycznia 2013 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Istotną zmianą wprowadzoną nową ustawą o odpadach była zmiana regulacji w zakresie obowiązku uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie wytwarzania odpadów. Regulacje dotyczące dotyczącą pozwolenia na wytwarzanie odpadów zostały z dniem 23 stycznia 2014 r. przerzucone z ustawy o odpadach do Prawa ochrony środowiska, a konkretnie przepisów art. 180a, 181 i 184 Prawa ochrony środowiska.
Powiązane dokumenty

Jak należy traktować osady powstające w przydomowych oczyszczalniach ścieków? Czy są one odpadem?
12.8.2014, Marta Pawlak LL.M. ADWOKAT
Osady ściekowe są odpadami, dlatego też postępowanie z nimi musi się odbywać zgodnie z wymaganiami określającymi zasady gospodarowania odpadami. Ustawa o odpadach z dnia 27 czerwca 1997 r. wyraźnie wskazywała, iż za odpady uznaje się również osady ściekowe. Poprzednio obowiązująca ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. jako istotę odpadu wskazywała przynależność do grupy wymienionej w załączniku nr 1. Z kolei obowiązująca od 23 stycznia 2013 r. ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. jako odpad definiuje każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.
Powiązane dokumenty

Jakie uprawnienia ma kontroler WIOŚ?
25.6.2014, Marta Pawlak LL.M. ADWOKAT
Uprawnienia kontrolerów WIOŚ są szerokie i wynikają z przepisów prawa. Odnośnie gospodarowania wodami i terenów, na których wody się znajdują to zwracamy uwagę w szczególności na przepis art. 157 Prawa ochrony środowiska, zgodnie z którym przy wykonywaniu kontroli w zakresie gospodarki wodnej inspektor uprawniony jest do (...)
Powiązane dokumenty

Który kod procesu przetwarzania odpadów będzie odpowiedni?
23.5.2014, Wojciech Świątek
Proces fermentacji metanowej jest mikrobiologicznym procesem przetwarzania złożonych substancji organicznych w metan i dwutlenek węgla.
Powiązane dokumenty

Jakie konkretnie obowiązki ma właściciel bądź zarządca nieruchomości z azbestem?
22.5.2014, Marta Pawlak LL.M. ADWOKAT
Na właścicielach (bądź zarządcach nieruchomości) ciąży obowiązek identyfikacji oraz oceny stanu wyrobów azbestowych znajdujących się na danej nieruchomości. W związku z tym właściciel bądź zarządca nieruchomości musi informować miasto lub gminę o tym, że posiada wyroby azbestowe. Jak już wskazywano powyżej, zgłoszenia takiego należy dokonywać rokrocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
Powiązane dokumenty

Czy odpad komunalny może być uznany za produkt uboczny i na jakich zasadach?
9.4.2014, Marta Pawlak LL.M. ADWOKAT
Czy odpad komunalny może być produktem ubocznym? Oczywiście. Przedmiotem lub substancją, powstającą w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest produkcja tego przedmiotu lub substancji, który może być uznany za produkt uboczny, niebędący odpadem, może być odpad komunalny, o ile oczywiście spełnia wymagania wskazane w nowej ustawie o odpadach.
Powiązane dokumenty

Czy zmiana pozwolenia wodnoprawnego wymaga aktualizacji instrukcji gospodarowania wodą?
8.4.2014, Marta Pawlak LL.M. ADWOKAT
Jak podkreśla się w komentarzach eksperckich, ustalenia zawarte w instrukcji gospodarowania wodą nie powinny budzić żadnych wątpliwości i powinny być jednoznaczne. Zmiana pozwolenia wodnoprawnego, może tymczasem powodować zmiany w instrukcji gospodarowania wodą. Sam aneks do instrukcji gospodarowania wodą może się okazać niewystarczający i powodować trudności oraz niejasności w stosowaniu tej instrukcji.
Powiązane dokumenty

Jakie klauzule umowne mogą być uznane za niedozwolone w umowach o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków? Jak prawidłowo redagować te umowy? Co robić jeśli umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne?
27.1.2014, Marta Pawlak LL.M. ADWOKAT
W przypadku umowy o zapatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków podpisujący ją konsument będący odbiorcą usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków może zazwyczaj podpisać umowę lub ją w całości odrzucić. Taka sytuacja z kolei powoduje poważne ryzyko, iż będące drugą stroną umowy o zapatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne narzuci w niej konsumentowi niekorzystne dla niego postanowienia.
Powiązane dokumenty

Jak w praktyce skutecznie uzyskać pozwolenie wodnoprawne?
27.1.2014, Marta Pawlak LL.M. ADWOKAT
Pozwolenie wodnoprawne udzielane jest przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Osoba zainteresowana takim pozwoleniem, powinna złożyć wniosek o jego udzielenie do właściwego do jego udzielenia organu administracji publicznej.
Powiązane dokumenty

Według nowej ustawy o odpadach komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu powierzchnią ziemi - kim jest ten władający, jak należy rozumieć to pojęcie?
27.1.2014, Marta Pawlak LL.M. ADWOKAT
Rzeczywiście, zgodnie z przepisem art. 96 ust. 2 obowiązującej od stycznia tego roku ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów.
Powiązane dokumenty