Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Ważne terminy

30 PAŹDZIERNIKA

1. Ostateczny termin na przekazanie okresowych pomiarów emisji substancji i energii wprowadzanej do środowiska oraz poboru wody za okres od 1 lipca do 30 września 2014 r. do właściwego organu ochrony środowiska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Dotyczy:
- prowadzącego instalację;
- użytkownika urządzenia, na których został nałożony w przepisach obowiązek prowadzenia pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu i dotyczących:

a) emisji substancji do powietrza,

b) ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,

c) ilości pobieranej wody (w przypadku kiedy nominalne zapotrzebowanie instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu jest większe od 100 m3/d).

Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

W pozostałych przypadkach wynik pomiarów należy przedłożyć do właściwego organu ochrony środowiska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru. W przypadku wody i ścieków obowiązek przedłożenie wyniku pomiarów istnieje w przypadku, kiedy obowiązki w zakresie pomiarów nie zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym bądź w pozwoleniu wodnoprawnym.

2. Ostateczny termin na przekazanie opłaty inwestycyjnej. Opłata ta jest przedmiotem odrębnej decyzji marszałka województwa.

Dotyczy:
- właścicieli gruntów, na których wykonywane są urządzenia melioracji wodnych.

Podstawa prawna: art. 74a ustawy – Prawo wodne.

Opłata inwestycyjna stanowi dochód budżetu państwa, z tym zastrzeżeniem, że wnosi się ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

31 PAŹDZIERNIKA

1. Ostateczny termin na przekazanie sprawozdania kwartalnego za okres od 1 lipca do 30 września 2014 r. zawierającego:

• informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

• informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

– przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

– nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;

• liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

• wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

Dotyczy:
- podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podstawa prawna: art. 9n Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ma obowiązek sporządzania kwartalnych sprawozdań zawierającego powyższe informacje. Sprawozdanie takie powinno być przekazane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawartej z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki powinien zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Podmiot ten ponadto powinien dołączyć do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

2. Ostateczny termin na przekazanie sprawozdania kwartalnego za okres od 1 lipca do 30 września 2014 r. zawierającego:

• informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;

• informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

• liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Dotyczy:
- podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Podstawa prawna: art. 9o Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek sporządzania kwartalnych sprawozdań zawierających powyższe informacje. Sprawozdanie takie powinno być przekazane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien dołączyć do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach tych podmiot ten powinien zamieścić imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

31 GRUDNIA

1. Ostateczny termin na przekazanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu usunął błędy lub uzupełnił wniosek lub sprawozdanie stosownie do wezwania.

Dotyczy:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawa prawna: art. 410a ustawy – Prawo ochrony środowiska.