Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Aktualności
Projekt nowelizacji ustawy o odpadach
8.11.2017, Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, przedłożony przez ministra środowiska. Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpadów.
Powiązane dokumenty

Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2018
2.11.2017, Źródło: Monitor Polski
31 października ogłoszone zostało obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2018.
Powiązane dokumenty

Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska
30.10.2017, Źródło: prezydent.pl; isap.sejm.gov.pl
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ma na celu przeniesienie do polskiego porządku prawnego niektórych postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Dyrektywa wprowadza dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłów dla średnich źródeł spalania paliw, tj. źródeł o nominalnej mocy cieplnej równej lub większej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Ustanawia również wymóg objęcia średnich źródeł spalania paliw pozwoleniami lub rejestracją oraz wymagania dotyczące monitorowania emisji i eksploatacji urządzeń redukujących emisję.
Powiązane dokumenty

Konkluzje BAT zaskarżone
30.10.2017, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował się wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę o stwierdzenie nieważności decyzji o konkluzjach BAT w trybie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Powiązane dokumenty

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
27.10.2017, Źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą z wprowadzanych przez ustawę zmian jest powołanie regulatora cen wody. Funkcję tę będą pełnili dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Powiązane dokumenty

W trosce o czyste powietrze „Kampania edukacyjna Stop Smog”
25.10.2017, Źródło: Ministerstwo Środowiska
„Kampania edukacyjna Stop Smog” ma za zadanie kształtowanie prawidłowych postaw społecznych w kontekście dbania o czyste powietrze. Z okazji tego projektu przedstawiciele resortu środowiska spotkali się z dziennikarzami podczas śniadania prasowego.
Powiązane dokumenty

Projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
11.10.2017, Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.
Powiązane dokumenty

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska
9.10.2017, Źródło: prezydent.pl
Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, którawprowadza możliwość powoływania członków zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez wojewodów, jeżeli w ustawowym terminie nie uczynią tego zarządy województw albo rady nadzorcze wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Powiązane dokumenty

NFOŚiGW pomoże zmodernizować oczyszczalnię ścieków we Lwowie
9.10.2017, Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Kazimierz Kujda podpisał, w trakcie odbywającego się we Lwowie 5 października 2017 r. Lwowskiego EkoForum „Woda & Energia”, memorandum o realizacji wspólnych przedsięwzięć dla zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków miasta dla minimalizacji zanieczyszczeń granicznej rzeki Bug.
Powiązane dokumenty

NFOŚiGW przeznaczył 40 mln zł na rozwój energetyki obywatelskiej
9.10.2017, Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. BOŚ S.A. – jako jedyny partner – rozpocznie swój program „EKOkredyt Prosument II” w połowie października br.
Powiązane dokumenty